ಹೆಸರು ಆವರ್ತಕತೆ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಸಂಪಾದಕ ವರ್ಷ
ಕನ್ನಡ ಧುರೀಣ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಕುಮಟಾ ಗಣೇಶ್ ರಾಮ ಯಾಜಿ ಗಣೇಶ್ ರಾಮ ಯಾಜಿ 1919
ಕರ್ನಾಟಕ ಧುರೀಣ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಕುಮಟಾ ಗಣೇಶ್ ರಾಮ ಯಾಜಿ ಗಣೇಶ್ ರಾಮ ಯಾಜಿ 1919
ದಿ ಕೆನರಾ ಲೀಡರ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಕುಮಟಾ 1920
ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಬಿ. ಡಿ. ಗಣಪತಿ ಬಿ. ಡಿ. ಗಣಪತಿ 1921
ಕೊಡಗು ದೈನಿಕ ದೈನಿಕ ಮಡಿಕೇರಿ ಎಂ. ಯು. ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂ. ಯು. ಕಲ್ಲಪ್ಪ 1921/1975
ನವಯುಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆ. ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ / ಎ.ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ 1922
ವಿಶ್ವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ತಿರುಮಲತಾತಾಚಾರ್ಯ ಶರ್ಮ and ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ತಿರುಮಲತಾತಾಚಾರ್ಯ ಶರ್ಮ 1922
ಸಧರ್ಮ ಪ್ರಭ ಮಾಸಿಕ ಉಜೈನಿ / ಬಳ್ಳಾರಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಉಜೈನಿ ಜಗ್ದಗುರು ಸಧರ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನ ಜ್ಞಾನಗುರು ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಎಸ್.ಬಿ. ಸಿದ್ದಪಾದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ 1923