ಹೆಸರು ಆವರ್ತಕತೆ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಸಂಪಾದಕ ವರ್ಷ
ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಇಜ್;ಅಒವ್ಜ್ಫ಼ೆಒಈಜ್ ಇಅಸ್ಜ್ಫ಼್;ಒಇಅಜ್ಸ್ಲ್ಫ಼್ 1843/1844
ಕ್ಯಾನರೀಸ್ ನ್ಯೂಸ್‌ಪೇಪರ್/ಕನ್ನಡ ಸಮಾಚಾರವು ಪಾಕ್ಷಿಕ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹರ್ಮನ್ ಮೋಗ್ಲಿಂಗ್ ಹರ್ಮನ್ ಮೋಗ್ಲಿಂಗ್ 1844
ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಗೆಜೆಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 1858
ಕನ್ನಡ ‌ಜ್ಞಾನ ಬೋದಕವು ಮಾಸಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೆನರಾ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಸೈಟಿ ವೆಂಕಟ ರಂಗೋ ಕಾಟಿ 1861
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಸಿಕ sc ಧಾರವಾಡ ಕೆ. ಜಿ. ಕುರ್ತಕೋಟ ಕೆ. ಜಿ. ಕುರ್ತಕೋಟ 1861
ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಮಂಜರಿ ಮಾಸಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿಕಾಜಿ ಹರಿ ಸಾವಂತ್ ಬಿಕಾಜಿ ಹರಿ ಸಾವಂತ್ 1875
ಕವಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೆಳೆಯರ ಪ್ರಕಾಶನ ಕೆ. ಎನ್ . ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 1887
ಚಂದ್ರೋದಯ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ/ಮಾಸಿಕ ಧಾರವಾಡ 1887