ಹೆಸರು ಆವರ್ತಕತೆ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಸಂಪಾದಕ ವರ್ಷ
Jana Jeevala ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ B M Yelukota 1948
ಸಿಂಹವಾಣಿ ದೈನಿಕ ಬಳ್ಳಾರಿ M S Gopalan M S Gopalan 1948
ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು H.V. Varadarajan H.V. Varadarajan 1948
ಸಿಂಹವಾಣಿ ದೈನಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು M.S. Gopalan 1948
ವಿಕ್ರಮ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು V A Gopala Lakshmeesha K 1948
ಅಂಕುಶ್ ಮಾಸಿಕ ಧಾರವಾಡ/ Marevada Chandrashekara G Huruli Chandrashekara G Huruli 1948
ಸಾವಧಾನ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಧಾರವಾಡ Akhila Bharatha Shivanubha Samste, Muragamatta 1948
ಅರುಣ ದೈನಿಕ ಮೈಸೂರು K Ramanna/ H K Kumaraswamy 1948