ಹೆಸರು ಆವರ್ತಕತೆ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಸಂಪಾದಕ ವರ್ಷ ಭಾಷೆ
ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಜಿನವಿಜಯ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಜೈನ ಸಭಾ 1905 ಕನ್ನಡ
ವಿವೇಕೋದಯ ಮಾಸಿಕ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ್ಣ 1905 ಕನ್ನಡ/ ಇಂಗ್ಲೀಷ್
ನಡೆಗನ್ನಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು 1906 ಕನ್ನಡ
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸೂಕ್ತಿ ಮಾಸಿಕ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ ಪ್ರೆಸ್ ಕರೋಡಿ ಸುಬ್ಬಾ ರಾವ್ ಬಿ. ಎನ್ / ಎನ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ 1906 ಕನ್ನಡ
ಸಧ್ಬೋಧ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಮಾಸಿಕ ಧಾರವಾಡ/Anandav ana ಚಿದಂಬರ ಮೂರ್ತಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೆಚ್. ಜಿ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ / ಚಿದಂಬರ ಮೂರ್ತಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 1910 ಕನ್ನಡ
ಮಂಗಳೂರು ವಾರ್ತೆ ಮಾಸಿಕ ಮಂಗಳೂರು ಜಿ.ಆರ್ . ಕುರೂಪ್ ಜಿ.ಆರ್ . ಕುರೂಪ್ 1910 ಕನ್ನಡ
ಸೂಪಂಥ ಮಾಸಿಕ ಮೈಸೂರು ಥಿಯೋಸೊಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಹಾದೇವ ಶಾಸ್ತ್ರಿ 1911 ಕನ್ನಡ
ವಿಕಟ ವಿನೋದಿನಿ ಮಾಸಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿ. ಶಿವಪ್ಪ ಬಿ. ಶಿವಪ್ಪ 1913 ಕನ್ನಡ