ಹೆಸರು ಆವರ್ತಕತೆ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಸಂಪಾದಕ ವರ್ಷ ಭಾಷೆ
ದೀಪದಾನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಂಗಳೂರು ದತ್ತಾತ್ರಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ದತ್ತಾತ್ರಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ / ಸ್ಯಾಮ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ 1952 ಕನ್ನಡ
ಆನಂದವಾಣಿ ವಾರ್ಷಿಕ ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 1964 ಕನ್ನಡ
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಪಂಚ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ/ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಎಚ್.ಎಸ್.ಕೆ 1980