ಹೆಸರು ಆವರ್ತಕತೆ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಸಂಪಾದಕ ವರ್ಷ ಭಾಷೆ
ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ದರ್ಶನ ಮಾಸಿಕ ಉಡುಪಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಚಂಚಲಪತಿ ದಾಸ 2003 ಕನ್ನಡ