ಪತ್ರಿಕೆ‍ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ/ಪ್ರಸರಣೆಯ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಕಾಶಕ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಪಾದಕ/ಸಂಪಾದಕ ಆವರ್ತಕತೆ ಭಾಷೆ
NULL
Bhagavadgita
GENERALITIES
Geography
BIOGRAPHY
HISTORY
Hinduism
LITERATURE