ಹೆಸರು ಆವರ್ತಕತೆ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಸಂಪಾದಕ ವರ್ಷ
Samparka Sudha ಉಡುಪಿ S.K.Pranesh Raghuram Balkadi 1988
Jnana Deepa ಮಾಸಿಕ ಉಡುಪಿ P V Rao P V Rao 1990
Brahmana Kshemabhyudaya ಮಾಸಿಕ ಉಡುಪಿ Akhila Brahmana Kshemabhydaya Seva Kendra 1991
Kundaprabha Yearly ಉಡುಪಿ U.S.Shenoy Gangolli U.S.Shenoy Gangolli 1992
Vipra Vani ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಉಡುಪಿ Dravida Brahman Mahasabha Balkuru Bhaskara Udupa 1994
Kshitija ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಉಡುಪಿ/ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ Ravichandra Chandra Rao Madavi K Shashidhara Hemmanna Kalmunje 1995
Hebberi ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಉಡುಪಿ H Rajeeva Shetty Ambhathanaya Mudradi 1996
Janaprathinidhi ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಉಡುಪಿ Subramanya Padukona Subramanya Padukona 1996