ಹೆಸರು ಆವರ್ತಕತೆ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಸಂಪಾದಕ ವರ್ಷ
Veda Prakash ಮಾಸಿಕ ಉಡುಪಿ P Sanjeeva Kamath for Vaidika Sahitya Prakashana Samithi P Sanjeeva Kamath 1976
Thavanidhi ಮಾಸಿಕ ಉಡುಪಿ Divyadarshana Prakashana B M Iohlangod 1977
Sharath ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಉಡುಪಿ M Somanatha 1978
Sanmarga ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಉಡುಪಿ M Sadullah for Sangama A K Kukklla 1979
Udaya Bharathi ಪಾಕ್ಷಿಕ ಉಡುಪಿ T Devadasa Pai T Devadasa Pai 1980
Akshara ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಉಡುಪಿ U R Sabapathy for Ashwini publication U R Sabhapati 1981
Balakedarara Vedike ಪಾಕ್ಷಿಕ ಉಡುಪಿ Balakedarara Vedike 1981
Vikalanga Bandhu ಉಡುಪಿ Karnataka Handicapped Development Institution B Samaga Malpe 1981