ಹೆಸರು ಆವರ್ತಕತೆ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಸಂಪಾದಕ ವರ್ಷ
Nava Krithi ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಉಡುಪಿ A Jaganivasa Shetty 1963
ವಾಣಿ ಮಾಸಿಕ ಉಡುಪಿ National Printers 1968
ಅಗ್ನಿ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಉಡುಪಿ K M G Hussain K M G Hussain 1969
ಕೃಷಿಕರ ಸಂಘಟನೆ ಉಡುಪಿ Bola Raghurama Shetty Bola Raghurama Shetty 1970
ಜಗದರ್ಶಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಉಡುಪಿ 1971
Tushara ಉಡುಪಿ T Satish U Pai for Manipal Printers and Publishers T Satish U Pai 1973
Krishipete ಮಾಸಿಕ ಉಡುಪಿ Karnataka Rajys Krishi Marata Mandali P S Vastrad/ Bacchegowda 1975
Panchama ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಉಡುಪಿ 1976