ಹೆಸರು ಆವರ್ತಕತೆ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಸಂಪಾದಕ ವರ್ಷ
ವಿವೇಕ ಸಂಪದ ಮಾಸಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ/ಉಡುಪಿ ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಉಡುಪ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕಾಶನಕ್ಕಾಗಿ ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಉಡುಪ