ಹೆಸರು ಆವರ್ತಕತೆ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಸಂಪಾದಕ ವರ್ಷ
ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಉಡುಪಿ Moolki Vamana Kuduva 1924
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಸರಿi ಮಾಸಿಕ ಉಡುಪಿ H Ananth Kamath Rao Saheba Manjeswara Anantha Rao 1928
ವರ್ತಕ ಧುರೀಣ ಮಾಸಿಕ ಉಡುಪಿ Ramachandra Shyama Shenai Ramachandra Shyama Shenai 1935
ನಂದಿನಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಉಡುಪಿ D S Viswamitra D S Viswamitra 1937
ಪ್ರಕಾಶಿನಿ ಮಾಸಿಕ ಉಡುಪಿ T Sripathi for Krishnapura Matt T Sripathi 1942
ಪ್ರಕಾಶ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಉಡುಪಿ A J Alse for Prabhakar Press Pvt Ltd., A J Alse 1945
ಸುದರ್ಶನ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಉಡುಪಿ Bannanje Ramacharya/ Govindacharya 1951
ರಾಯಭಾರಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಉಡುಪಿ Sudeer S L Bhat Sudeer S L Bhat 1952